هرکس که خدا را بشناسد او را دوست خواهد داشت . امام حسن (ع)