شخص مومن طعنه زن و لعن کننده و ناسزاگو و بد زبان نیست . پیامبر اکرم (ص)