با شراب خوار همنشین مباش و بر او سلام نکن . امام رضا (ع)