هرکس با زن نامحرمی دست دهد به خشم خداوند گرفتار شود . پیامبر اکرم (ص)