از سه چیز نباید شرم کرد خدمتگزاری به مهمان به پا خواستن فرد از جایگاه خود برای پدر و آموزگارش جست و جوی حق اگر چه کم باشد . امام علی (ع)