اگر بر امتم دشوار نبود فرمان میدادم با هر نماز مسواک کنند . پیامبر اکرم (ص)