بر شما باد به دعا کردن بعد از نمازها چه اینکه چنین دعایی مستجاب است . امام صادق(ع)