مثل مال دنیا مانند آب دریا است تشنه هرچه از آن بنوشد تشنه بر گردد تا اینکه او را هلاک کند . امام کاظم (ع)