خرما را ناشتا بخورید که کرم های بدن را می کشد . پیامبر اکرم (ص)