آنچه را كه رسيدنت به آن محال است آرزو مكن. امام جعفر صادق(ع)