از راه انديشه و عقل،‌ دنيا و آخرت به دست مي آيد. امام حسن مجتبي (ع)