بوسیدن دهان سزاوار نیست جز نسبت به همسر یا فرزند خردسال . امام صادق (ع)