منم که زمین را از عدالت لبریز می کنم چنان که از ستم آکنده شده است . امام مهدی (ع)