برای مومن چقدر زشت است که اسیر و ذلیل میل نفسانی خود گردد. امام حسن عسکری(ع)