هیچ قطره ای در پیشگاه خدا محبوب تر از قطره اشکی نیست که در تاریکی شب فقط به منظور خوف از خدا ریخته شده است . امام باقر (ع)