هرکس خدا را بندگی کند خداوند همه چیز را بنده او گرداند . امام حسن (ع)