آسايش آدمي، در زنداني كردن زبان است. پیامبر اکرم (ص )