نیکوکار ، از کار نیک بهت و بدکار از کار بد بدتر است . امام علی (ع)