هیچ ثروتی چون عقل و هیچ فقری چون نادانی نیست ، هیچ ارثی چون ادب ، و هیچ پشتیبانی چون مشورت نیست . امام علی (ع)