از حسادت بپرهیز زیرا اثر سوء آن در تو آشکار می شود و در دشمنت بی اثر خواهد بود . امام هادی (ع)