غیبت حسنات را می خورد چنان که آتش هیزم را می خورد . پیامبر اکرم (ص)