چهار چیز روزه و کارهای خیر را فاسد می کند غیبت ،دروغ سخن چینی ، نگاه به نامحرم . پیامبر اکرم (ص)