برای جوینده دانش عزت دنیا و رستگاری آخرت است . امام علی(ع)