وقتی نماز میخوانی نماز وداع بخوان هرگز سخنی را مگو که بعدها از آن معذرت خواهی کنی از آنچه در دست مردم است نومید مباش. پیامبر اکرم (ص)