پیاز دهان را خوشبو میکند و کمر را محکم میگرداند و پوست را نرم می سازد . امام صادق (ع)