هر روزی که در آن نافرمانی خدا نشود عید است . امام علی(ع)