از زیاد آب آشامیدن بپرهیز که ریشه همه بیماریها است . امام صادق (ع)