چهار چيز است كه اندك آن بسيار است،‌ آتش،‌ دشمني،‌فقر، بيماري. امام محمد باقر(ع)