به احترام پدر و معلمت از جای برخیز گرچه فرمان روا باشی . امام علی (ع)