خدای عزوجل می فرماید بهشت را بر سه گروه حرام کردم منت گزار ، بخیل ، سخن چین .