نه لباس شهرت بپوش و نه لباسی که تو را بیمقدار جلوه دهد . امام صادق(ع)