به گوینده نگاه نکن به آنچه گفته میشود توجه کن . امام علی(ع)