چه نیکو بخشش و هدیه ای است پند و اندرز. پیامبر اکرم (ص)