چون خرد به حد کمال برسد سخن رو به کاهش گذارد امام علی (ع)