دختران حسنه اند و پسران نعمت به ازای حسنات پاداش داده می شود و از نعمتها باز خواست می شود.امام صادق (ع)